Biz barada

Sizi Awaza Söwda Merkezi onlaýn marketimizde hoş gördük!


Biziň maksadymyz müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermek bolup durýar. Indi Siz Awaza Milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýan döwrüňizde özüňize gerekli zatlar bilen üpjün edip bilersiňiz! Munuň bilen bir hatarda Siz wagtyňyzy we transport çykdajylaryny hem tygşytlaýarsyňyz. Tölegi harytlar size gowuşandan soňra nagt ýa-da bank kartlarynyň üsti bilen amala aşyryp bilersiňiz!